Algemene voorwaarden workshops en coaching

Versie 2022

 

1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mare Kiers.

1.2. Mare Kiers: mevrouw Mare Kiers, handelend onder de naam Mare Kiers Plantonwikkeling en Fondsenwerving, zaakdoende te Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66516897.

1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.

1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van Mare Kiers deelneemt.

1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die Mare Kiers exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.

1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Mare Kiers.

1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Mare Kiers. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).

1.9. Offerte: ieder aanbod van Mare Kiers tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Mare Kiers en een Opdrachtgever.

1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

1.12. Partijen: Mare Kiers en Opdrachtgever tezamen.

1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Mare Kiers.

2.4. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle door Mare Kiers uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Mare Kiers worden herroepen.

3.2. Een Overeenkomst tussen Mare Kiers en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Mare Kiers een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Mare Kiers dan wel wanneer Mare Kiers (of een Derde namens Mare Kiers) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Mare Kiers.

3.4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Mare Kiers worden overschreden. Een dergelijke overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Mare Kiers en Opdrachtgever heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.

3.5. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Mare Kiers gesloten Overeenkomsten leiden voor Mare Kiers tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Mare Kiers zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Mare Kiers vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

4.3. Mare Kiers is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Mare Kiers voor de uitvoering van een met Mare Kiers gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Mare Kiers gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Mare Kiers, haar medewerkers en/of door Mare Kiers ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door Mare Kiers genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief onkosten zijnde reis- en verblijfkosten. Voor reiskosten wordt 0,35 cent per kilometer gerekend, voor verblijfkosten (geldend vanaf buiten Groningen, Drenthe en Friesland) wordt 150 euro gerekend.

6.2. Mare Kiers kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. Mare Kiers factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan Mare Kiers verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Mare Kiers verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

7.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Mare Kiers gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.

7.5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Mare Kiers een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Mare Kiers heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Opdrachtgever te verhalen.

7.6. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Mare Kiers te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Mare Kiers uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

7.7. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

8. Verplaatsing of annuleringen door Mare Kiers

8.1. Mare Kiers is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Mare Kiers betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

8.2. Mare Kiers is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Mare Kiers betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Mare Kiers gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

  1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
  2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
  3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Mare Kiers verschuldigd.

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching

9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Mare Kiers gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

  1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
  2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.

9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten

9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Mare Kiers gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

  1. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Mare Kiers gemaakte kosten (door Mare Kiers te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
  2. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Mare Kiers is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Mare Kiers gemaakte kosten (door Mare Kiers te specificeren).

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Mare Kiers betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Mare Kiers op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Mare Kiers mocht komen vast te staan, is Mare Kiers slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. Mare Kiers is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Mare Kiers gesloten overeenkomst, is Mare Kiers daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

11.3. Mare Kiers is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Mare Kiers bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Mare Kiers voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Mare Kiers door de verzekeraar van Mare Kiers.

11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mare Kiers of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Mare Kiers ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Mare Kiers houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

12.3. Indien de opdrachtgever dit artikel overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Mare Kiers een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast € 75,- voor elke dag die de overtreding voortduurt.

13. Persoonsgegevens

13.1. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Mare Kiers.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mare Kiers partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Mare Kiers exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Mare Kiers en Opdrachtgever. Het staat echter Mare Kiers vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Mare Kiers en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

14.3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

Enthousiast

Als je met Bureau Mare werkt, dan werk je met mij. Ik werk hard voor mijn projecten, want ik heb een enorme liefde voor de culturele sector. Samen zorgen we ervoor dat jij het beste resultaat behaalt.

Ervaren

Door het werken met verschillende organisaties heb ik veel expertise en een groot netwerk opgebouwd. De talen, regels, kansen en uitdagingen van de culturele sector heb ik mij eigen gemaakt.

Kritisch

Ik blijf doorvragen. Want een compleet en goed onderbouwd plan vergroot de betekenis van projecten en de kans op toekenning van subsidie.

Enthousiast

Als je met Bureau Mare werkt, dan werk je met mij. Ik werk hard voor mijn projecten, want ik heb een enorme liefde voor de culturele sector. Samen zorgen we ervoor dat jij het beste resultaat behaalt.

Ervaren

Door het werken met verschillende organisaties heb ik veel expertise en een groot netwerk opgebouwd. De talen, regels, kansen en uitdagingen van de culturele sector heb ik mij eigen gemaakt.

Kritisch

Ik blijf doorvragen. Want een compleet en goed onderbouwd plan vergroot de betekenis van projecten en de kans op toekenning van subsidie.

Meer weten?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen en verenigingen om van hun idee een haalbaar en realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen. Zo draag ik bij aan een rijker aanbod van kunst en cultuur in Noord-Nederland.

Subsidie-adviseur culturele stichting

Fondsenwerving culturele vereniging

Subsidie aanvragen erfgoed

Fondsen werven culturele projecten

Zakelijk sparringpartner artistiek leider

Zakelijk mentor kunstenaar

Cultuur en erfgoed Groningen, Drenthe, Friesland

Bureau

Mare

Zakelijk partner van culturele initiatieven

 

Bezoekadres: Magma, Metaallaan 255 in Groningen

Mare@MareKiers.nl

+31 6 18 43 85 41