Selecteer een pagina

Versie 2017

 

Definities:

Opdrachtnemer: Mare Kiers gevestigd te Groningen.

Opdrachtgever: De wederpartij van Mare Kiers.

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

 

Overwegende dat:

  1. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
  2. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
  3. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
  4. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
  5. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

 

Partijen komen het volgende overeen:

 

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

1.2. De opdracht van opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer is overeengekomen.

1.3. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien.

1.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtnemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever, voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen; deze vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst.

 

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke of per e-mail bevestiging van het akkoord op de door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding.

2.2 Het aanbod van Opdrachtnemer is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 In een eenmaal verzonden en ontvangen aanbod kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

3.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

3.3.Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

3.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

4.1. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 5 Nakoming en vervanging

5.1. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6 Opzegging overeenkomst

6.1 Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst uitvoert, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan door Opdrachtnemer bij wederpartij in rekening gebracht.

6.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In zo’n geval vervalt een mogelijke ‘no cure, no pay’ overeenkomst.

 

Artikel 7 Vergoeding, facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

7.2 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

7.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal de Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3% (drie procent), evenals een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.

7.4 In geval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid/ schade

8.1 Zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) (doorgeleverde) producten of diensten door opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden te dier zake.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen. Opdrachtgever vrijwaart zowel Opdrachtnemer als onder deze bepaling bedoelde (rechts) personen voor aanspraken van derden.

8.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8.5 Met inachtneming van het in de voorgaande leden 1 tot en met 4 bepaalde reikt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de betreffende dienst, terwijl de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voorts nimmer verder reikt dan het bedrag van de uitkering waarop de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.

8.6 In de bedingen in bovenstaande artikelleden wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

 

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt alle rechten voor die rusten op haar voortbrengselen.

10.2 Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke of per e-mail toestemming van Opdrachtnemer is het de wederpartij niet toegestaan de voortbrengselen van Opdrachtnemer in welke vorm dan ook te openbaren, verveelvoudigen of exploiteren.

10.4 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk of per e-mail tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Nieuwsgierig geworden?

Contact

E-mail: Mare@MareKiers.nl

Telefoon: 06 18 43 85 41

© Mare Kiers 2017